Algemene Voorwaarden voor dienstverlening

door Imago Dei Counseling

Artikel 1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dienstverlener: Imago Dei Counseling, gevestigd te Amstelveen, KvK nummer 80423361, die

diensten verleent op het gebied van pastorale counseling en coaching, alsmede aanverwante werkzaamheden.

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan de dienstverlener opdracht heeft verstrekt

tot het verrichten van diensten op het gebied van pastorale counseling en coaching of aanverwante werkzaamheden.

Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van

coaching of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle door Imago Dei Counseling aan de opdrachtgever geleverde of te leveren diensten, al

dan niet online, zoals pastorale counseling en coaching, trainingen, online programma’s, waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst

tussen dienstverlener en een opdrachtgever waarop dienstverlener deze voorwaarden van

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Een inschrijving en/ of betaling en/ of ondertekening van een overeenkomst of offerte impliceert

aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.5 De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen

resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3 Aanbod en offerte

3.1 Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het

tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 5 werkdagen na ontvangst van bericht van

aanvaarding herroepbaar door dienstverlener.

3.2 Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen geldig.

3.3 Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

3.4 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen

recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen en toekomstige

opdrachten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

3.6 Alle gegevens over diensten en goederen die door dienstverlener zijn verstrekt in de vorm van

drukwerken, brochures, websites, mailings en dergelijke zijn, zonder mededeling, aan wijzigingen

onderhevig en gelden niet voor de offerte.

3.7 Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de (offerte-)aanvraag door een opdrachtgever of

derde verstrekte gegevens. Consument staat ervoor in, dat hij alle relevante en essentiële informatie heeft verstrekt.  Mocht na de totstandkoming van een overeenkomst nieuwe relevante

en/of essentiële informatie aan opdrachtgever ter kennis komen dan zal hij deze onverwijld aan

dienstverlener verstrekken.

3.8 Dienstverlener heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw,

tenzij anders overeengekomen.

4.2 Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst

een vaste prijs overeenkomen. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met

betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het

tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de

periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen.

4.3 Dienstverlener is jaarlijks op 1 januari  en 1 juli  te verhogen gerechtigd tot aanpassing van de prijzen aan inflatie en marktconformiteit.

4.4 Dienstverlener is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van

aanbod en begin van uitvoering van de overeenkomst, de tarieven ten aanzien van de kosten van

uitvoering van de overeenkomst voor dienstverlener zijn gestegen.

4.5 Dienstverlener mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de

overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in

zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet

toerekenbaar is aan dienstverlener, dat in redelijkheid niet van dienstverlener mag worden verwacht

de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen

honorarium. Dienstverlener zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van

het honorarium in kennis stellen. Dienstverlener zal daarbij de omvang van de verhoging en de

datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 5 Annulering/wijziging

5.1 Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment, mits

schriftelijk en tijdig, te annuleren. Een annulering is tijdig indien zij tenminste 14 dagen na datum van inschrijving dienstverlener heeft bereikt.

5.2 Opdrachtgever heeft bij annulering van de opdracht tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht

recht op restitutie van 85% van het betaalde bedrag. Opdrachtgever heeft bij annulering van de

opdracht 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de opdracht recht op restitutie van 60% van het

betaalde bedrag. Bij annulering 14 dagen tot 5 dagen voor aanvang van het traject heeft

opdrachtgever recht op restitutie van 30% van het betaalde bedrag. Wanneer opdrachtgever de

opdracht intrekt 5 dagen voor aanvang van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, is

opdrachtgever verplicht het verschuldigde factuurbedrag of, indien van toepassing, het

verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen. Indien opdrachtgever de kosten nog niet heeft betaald zullen bovenstaande percentages in mindering gebracht worden op de factuur.

5.3 Indien opdrachtgever een individuele coachafspraak binnen een traject waarbij facturering per

gesprek en/ of per maand plaatsvindt, afzegt wordt dit gesprek bij afmelding tot 24 uur voor aanvang

100% in rekening gebracht. Indien langer dan 24 uur van tevoren wordt afgemeld worden geen

kosten in rekening gebracht.

5.4 Indien een deelnemer door persoonlijk omstandigheden niet in de gelegenheid is, om aan een

training/ traject deel te nemen waarop opdrachtgever heeft ingeschreven, is opdrachtgever

gerechtigd een andere deelnemer naar zijn keuze aan de training/ traject te laten deelnemen, mits

de vervangende deelnemer uiterlijk twee weken voor de training wordt aangemeld bij

dienstverlener. Voor deze vervanging is de deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

5.5 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende inschrijvingen, overtekening of

ziekte van een trainer/coach alsmede andere gevallen van overmacht aan de zijde van dienstverlener daartoe aanleiding geven, is dienstverlener gerechtigd de training/ traject/ coaching /pastorale counseling op te schortenen/of te annuleren zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van de dooropdrachtgever gemaakte kosten. Dienstverlener is in geval van overmacht gerechtigd om de inschrijfgelden te restitueren.

5.6 Dienstverlener is gerechtigd om de in de bevestiging vermelde data voor trainingen/ trajecten/

Coaching/ pastorale counseling om persoonlijke redenen te wijzigen en zal wanneer hier sprake van is de deelnemer en/of opdrachtgever zo snel mogelijk, maar ten minste twee weken voor aanvang van de training/ traject/ coaching/ pastorale counseling  van de wijziging op de hoogte stellen.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,

passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip

van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever

hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst

financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo

spoedig mogelijk schriftelijk in. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft

dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een

overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uit.

6.2 Dienstverlener heeft steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

6.3 Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer dit

het geval is zullen deelnemers daarvan voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte worden

gesteld.

6.4 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot.

6.5 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de

opdracht.

6.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan dienstverlener aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan dienstverlener worden

verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

dienstverlener zijn verstrekt, heeft dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.7 De deelnemer staat zelf in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de

dienstverlener ter beschikking gestelde informatie.

6.8 Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat dienstverlener is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.9 Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband

met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan

opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit (bijvoorbeeld bij trajecten met

vastgestelde data) of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

7.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een

termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. In onderling overleg kan worden

besloten de overeenkomst of de uitvoering van genoemde werkzaamheden voort te zetten dan wel

te beëindigen.

7.3 Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

7.4 Voorts is dienstverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk

of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Facturen en declaraties moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen

hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

8.2 Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de

verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8.4 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met

betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever

in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade

verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn

de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van

dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener

kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke

omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of

gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet

van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend

wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen,

slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

9.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan

zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort

zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde

situatie 60 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk

geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In dat geval heeft dienstverlener recht op vergoeding van de

door haar redelijkerwijs gemaakte kosten

9.3 Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot

vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig

voordeel geniet.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Dienstverlener is, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van dienstverlener, niet

aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een

training/ traject/coaching/ pastorale counseling van dienstverlener. Deelname aan trainingen/ trajecten/ coaching/ pastorale counseling geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training/ traject/ coaching/ pastorale counseling en de activiteiten binnen de training/ trajecten/ coaching/ pastorale counseling. Dienstverlener is niet

verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemer tijdens en buiten de sessies. Deelnemer blijft

verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De

dienstverlener is nooit aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met de diensten, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit

beslissingen die deelnemer heeft genomen, al dan niet in overleg met dienstverlener.

10.2 Dienstverlener heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

Dienstverlener kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke

resultaten door deelname aan trainingen/ trajecten/ coaching. Eventuele voorbeelden over

mogelijke resultaten tijdens trainingen/ trajecten/ coaching zijn slechts illustratief en binden

dienstverlener op geen enkele wijze. Trainers/ coaches en medewerkers van dienstverlener hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven  van de inhoud van de trainingen/ trajecten/ coaching en pastorale counseling . Deelnemer blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de resultaten. Dienstverlener zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen/ trajecten/coaching en pastorale counseling te verzorgen.

10.3 Indien en voor zover dienstverlener aansprakelijk mocht blijken voor enige schade,

voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is deze steeds

beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die dienstverlener kan worden toegerekend.

Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade. Indien dienstverlener aansprakelijk

is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het

declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking

heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid

beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

10.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor

schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door

dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software,

gegevensbestanden, registers of andere zaken.

10.5 Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele

schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in

overleg met dienstverlener. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuzes.

10.6 De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband

houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 11 Klachten

11.1 Klachten met betrekking tot de mate waarin en/of de wijze waarop dienstverlener de

overeengekomen werkzaamheden verricht of verricht heeft kunnen door opdrachtgever binnen 14

dagen na vaststelling of vermoeden van in gebreke zijn van dienstverlener, doch uiterlijk binnen 14

dagen na voltooiing van genoemde werkzaamheden schriftelijk door opdrachtgever aan

dienstverlener worden gemeld en eventueel behandeld. De ingebrekestelling dient een zo

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klachten te bevatten, zodat dienstverlener in staat is om

adequaat te reageren.

11.2 Dienstverlener bevestigt de ontvangst van de klacht.

11.3 Dienstverlener zal naar eigen inzicht en met de nodige zorgvuldigheid trachten de klacht in goed overleg met opdrachtgever op te lossen.

11.4 Indien een klacht gegrond is, zal dienstverlener de werkzaamheden alsnog verrichten zoals

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit

laatste dient door de opdrachtgever tijdig schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.5 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of

zinvol is, zal dienstverlener slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

11.6 Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om

andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

11.7 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.8 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in

eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, onverminderd

het recht van dienstverlener een geschil voor te leggen aan een andere volgens de

wet/verdrag bevoegde rechter.

11.9 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als

vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de

informatie.

12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, dienstverlener

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden

mede te verstrekken, en dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel

door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dienstverlener niet

gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot

ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt dienstverlener

zich de rechten en bevoegdheden voor die dienstverlener toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2 Dienstverlener behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter

kennis van derden wordt gebracht.

13.3 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door dienstverlener ontwikkelde

trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten,

oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van dienstverlener en haar concepten,

e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de

werkzaamheden van dienstverlener en gehanteerde software berusten bij dienstverlener, tenzij een

andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze

materialen is verboden.

13.4 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 13.3

genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders

schriftelijk overeengekomen.

13.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dienstverlener is het niet

toegestaan om enig door dienstverlener aan haar geleverd concept, materiaal of

informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via

welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te

geven, al dan niet tegen een vergoeding.

13.6 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door dienstverlener

geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

 

14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn te verkrijgen op het praktijkadres van dienstverlener.

14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de

Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.3 Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Opgesteld in Amstelveen oktober 2020

×

Powered by WhatsApp Chat

× .