Skip to content

Wil je weten of ik jou kan helpen? Boek een vrijblijvende Godfidencecall

PRIVACYVERKLARING

 

Imago Dei Counseling respecteert de privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen als dat op grond van de wet is toegestaan. Imago Dei Counseling verwerkt persoongegevens volgens de Europese richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees dit document zorgvuldig door voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Deze privacyverklaring kan regelmatig worden bijgewerkt. Lees de privacyverklaring daarom regelmatig door.

 

1.     Contactgegevens

Imago Dei Counseling

KvK: 80423361

085-0041249

info@imagodeicounseling.nl

www.imagodeicounseling.nl

 

2.     Informatie die we verzamelen en gebruiken

Imago Dei Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huwelijkse staat
 • Gegevens betreffende jouw gezin/familie
 • Gegevens betreffende jouw persoonlijke geschiedenis
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 

3.     Bijzondere persoonsgegevens die wij verzamelen

Voor zo ver dit relevant is voor jouw hulpvraag, kunnen nog een aantal bijzondere persoonlijke gegevens worden verwerkt door Imago Dei Counseling. Deze gegevens verwerken wij alleen als jij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 • gegevens betreffende jouw godsdienst of levensovertuiging
 • gegevens betreffende jouw gezondheid
 • gegevens betreffende jouw seksualiteit
 • gegevens betreffende jouw strafrechtelijk verleden

 

4.     Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?

Imago Dei Counseling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • De afhandeling van jouw betaling;
 • Om je te informeren over diensten en producten;
 • Als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Om nieuwsbrieven te verzenden;

 

5.     Grondslagen voor het verwerken van gegevens

Imago Dei Counseling houdt zich aan de wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder zie je per verwerkingsdoel de bijbehorende wettelijke grondslag.

 

Doel Grondslag
1.     Om goederen en diensten bij je af te leveren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en omdat je toestemming hebt gegeven
2.     De afhandeling van jouw betaling Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
3.     Om je te informeren over diensten en producten Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4.     Als daar een wettelijke verplichting voor bestaat, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
5.     Om nieuwsbrieven te verzenden Omdat je toestemming hebt gegeven

 

6.     Bewaartermijn van persoonsgegevens

We bewaren jouw gegevens gedurende de termijn die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze worden verwerkt of om te voldoen aan wettelijke bewaarvoorschriften. Hoe lang we gegevens bewaren, hangt af van de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en ze gebruiken, of van de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Imago Dei Counseling bewaart sommige persoonsgegevens in elk geval maximaal 7 jaar in verband met de bewaarplicht op grond van de Belastingwetgeving.

Imago Dei Counseling hanteert de volgende bewaartermijnen:

 

Type gegevens Bewaartermijn Onderbouwing
Naam en -achternaam, adres en woonplaats 7 jaar Deze gegevens worden vastgelegd op facturen die volgens de Belastingwetgeving maximaal 7 jaar bewaard moeten worden.
E-mailadres 1 jaar na afloop van de overeenkomst, tenzij je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief Zodat Imago Dei Counseling jouw gegevens kan terugvinden.
Telefoonnummer 1 jaar na afloop van de overeenkomst Zodat Imago Dei Counseling jouw gegevens kan terugvinden.
Bankrekeningnummer 5 jaar na afloop van de overeenkomst Zodat Imago Dei Counseling jouw gegevens kan terugvinden.
Gegevens betreffende gezin/familie, geboortedatum, huwelijkse staat jouw persoonlijke geschiedenis, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksualiteit, strafrechtelijk verleden

 

1 maand na afloop van de overeenkomst Zodat Imago Dei Counseling jouw dossier kan afsluiten.

 

7.     Privacy van minderjarigen tot 16 jaar

Imago Dei Counseling heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een persoon ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@imagodeicounseling.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

8.     Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw dossier is strikt vertrouwelijk. Gegevens hieruit worden niet aan derden verstrekt, tenzij je eerst een toelatingsverklaring ondertekend hebt.

Wanneer Imago Dei Counseling jouw gegevens aan een derde partij verstrekt, zorgen wij ervoor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wij maken gebruik van een verwerkersovereenkomst voor het delen van de gegevens. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden op eenzelfde niveau worden verwerkt en dat deze worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Imago Dei Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer jouw dossier binnen het kader van deskundigheidsbevordering (bv. supervisie of collegiaal overleg) besproken wordt, gebeurt dat enkel in geanonimiseerde vorm.

 

9.     Geautomatiseerde besluitvorming

Imago Dei Counseling neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Imago Dei Counseling) tussen zit.

10.  Cookies

Bezoek je de website, dan verwerken we jouw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren we jouw gegevens zo veel mogelijk. Lees meer in de Cookieverklaring.

11.  Inzage, correctie of verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

12.  Toestemming intrekken of bezwaar maken op het gebruik van jouw persoonsgegevens

Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Imago Dei Counseling.

13.  Gegevens overdragen aan derden

Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, op te sturen.

 

14.  Indienen verzoek

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@imagodeicounseling.nl. We reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

15.  Identificatie

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Je kunt hier bijvoorbeeld de “KopieID-app” voor gebruiken.

16.  Autoriteit Persoonsgegevens

Imago Dei Counseling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-jouw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

17.  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Imago Dei Counseling neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@imagodeicounseling.nl.

 

18.  Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrojouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

19.  Wijzigingen in deze privacyverklaring

Imago Dei Counseling kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

20.  Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 maart 2022.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× .