Skip to content

Wil je weten of ik jou kan helpen? Boek een vrijblijvende Godfidencecall

 

 

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN.. 2

 1. Definities. 2
 2. Toepasselijkheid van de algemene en bijzondere voorwaarden. 3
 3. Beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden. 3
 4. Toepasselijkheid voorwaarden van de Klant is uitgesloten. 3
 5. Aanbiedingen en offertes. 3
 6. Het ontstaan van de overeenkomst 4
 7. Prijzen en tarieven. 4
 8. Aanvullende werkzaamheden. 4
 9. Betalingen. 4
 10. Beëindiging van de overeenkomst 4
 11. Intellectueel eigendom.. 5
 12. Geheimhouding. 5
 13. Aansprakelijkheid. 5
 14. Persoonsgegevens. 5
 15. Overmacht 6
 16. Klachten. 6
 17. Toepasselijk recht en geschillen. 6

BIJZONDERE VOORWAARDEN.. 6

 1. Definities. 6
 2. Inhoud bijzondere voorwaarden. 7

DEEL 1: EVENTS. 7

 1. Toegangsbewijzen voor events. 7
 2. Verplichtingen voor deelnemers aan events. 7
 3. Aansprakelijkheid. 8
 4. Overmacht / wijziging datum event 8

DEEL 2: WORKSHOPS EN TRAININGEN.. 8

 1. Algemene bepalingen voor workshops en trainingen. 8
 2. Wijziging datum en/of locatie fysieke workshop/training. 9
 3. Afwezigheid Deelnemer bij workshop/training. 9
 4. Annuleren online workshop/training voor Consumenten. 9
 5. Annuleringsvoorwaarden fysieke workshop/training. 9

DEEL 3: COACHING.. 9

 1. Annuleren 1-op-1 coaching. 9
 2. Annuleren groepscoaching. 10

DEEL 4: INHUREN VOOR OPDRACHTEN.. 10

 1. Opdrachtbevestiging. 10
 2. Annuleren opdracht 10

DEEL 5: VERKOOP VAN PRODUCTEN.. 11

 1. Levering en uitvoering. 11
 2. Herroepingsrecht voor Consumenten. 11
 3. Annuleren van de bestelling. 11

BIJLAGE A: Herroepingsformulier 11

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Imago Dei Counseling: de onderneming “Imago Dei Counseling”, die is gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd onder KvK-nummer: 80423361;

Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Imago Dei Counseling;

Ondernemer: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Imago Dei Counseling;

Klant: De Consument of Ondernemer met wie Imago Dei Counseling een overeenkomst sluit, dan wel degene die een opdracht geeft;

Diensten: de diensten die door Imago Dei Counseling worden aangeboden op het gebied van coaching, counseling, trainingen, workshops en spreken;

Overeenkomst: de overeenkomst die tussen Klant en Imago Dei Counseling die ontstaat  door het aanbieden en aanvaarden van producten en/of diensten geleverd door Imago Dei Counseling;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die de Klant via een digitaal systeem aangaat met Imago Dei Counseling voor het verkopen van producten en/of diensten op afstand;

Opdracht: alle werkzaamheden waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven;

Website: www.imagodeicounseling.nl, de website van Imago Dei Counseling waar de Klant een bestelling kan plaatsen voor het leveren van producten en/of diensten.

 

2.     Toepasselijkheid van de algemene en bijzondere voorwaarden

Deze algemene en bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Imago Dei Counseling en elke overeenkomst (op afstand) tussen de Klant en Imago Dei Counseling. De Klant en Imago Dei Counseling kunnen alleen van deze voorwaarden afwijken als dit schriftelijk is overeengekomen. Alle personen die bij, voor of namens Imago Dei Counseling werkzaam zijn of zijn geweest, kunnen een beroep doen op deze voorwaarden. Deze algemene en bijzondere voorwaarden treden in werking vanaf 1 maart 2022.

 

3.     Beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden

Imago Dei Counseling draagt er zorg voor dat de Klant deze voorwaarden kan lezen voordat de overeenkomst wordt gesloten. De voorwaarden kunnen worden overhandigd of via een e-mail worden toegestuurd. Als dat niet mogelijk is, dan zal Imago Dei Counseling aangeven waar de algemene voorwaarden in te zien zijn, bijvoorbeeld op de Website.

 

4.     Toepasselijkheid voorwaarden van de Klant is uitgesloten

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant die Ondernemer is, zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.     Aanbiedingen en offertes

Elke aanbieding of offerte die door Imago Dei Counseling wordt gedaan is geheel vrijblijvend.

Imago Dei Counseling kan een aanbieding of offerte herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het bericht met de aanbieding of offerte. Als er geen vervaldatum staat op de aanbieding of offerte, dan is deze maximaal 30 dagen geldig. Een aanbod wordt gedaan op basis van de gegevens die Klant aan Imago Dei Counseling heeft verstrekt. Als het aanbod niet binnen de gestelde tijd wordt aanvaard door de Klant, dan vervalt het aanbod. Als het aanbod een fout bevat die voor de Klant redelijk te begrijpen is, dan kan Imago Dei Counseling niet aan dit aanbod worden gehouden.

 

6.     Het ontstaan van de overeenkomst

De overeenkomst ontstaat door aanvaarding van de offerte door de Klant. Als er geen sprake is van een offerte, dan komt de overeenkomst tot stand als Imago Dei Counseling de opdracht van de Klant schriftelijk bevestigt, gevolgd door een betaling van de Klant voor de diensten van Imago Dei Counseling. In geval dat een dienst wordt aangeschaft via de Website, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop “Bestelling plaatsen” tijdens het proces van het plaatsen van de bestelling.

 

7.     Prijzen en tarieven

De tarieven die worden gehanteerd tijdens het aangaan van de overeenkomst zijn gebaseerd op de prijslijst van Imago Dei Counseling die op dat moment geldt, tenzij Partijen een afwijkend tarief zijn overeengekomen. Wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, heeft Imago Dei Counseling het recht om de prijzen en tarieven gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan te passen. Aangepaste prijzen en tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Klant, dan wel weergeven op de Website.

 

8.     Aanvullende werkzaamheden

Als de Opdracht wordt gewijzigd of uitgebreid nadat deze schriftelijk is bevestigd door Imago Dei Counseling, dan is er sprake van een aanvullende opdracht waarvoor Imago Dei Counseling een aanvullende vergoeding in rekening mag brengen. Indien een wijziging of aanvulling van de opdracht extra kosten met zich meebrengt, zal Imago Dei Counseling de Klant hierover van tevoren informeren.

 

9.     Betalingen

De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere termijn wordt vermeld. Als de Klant een factuur niet op tijd betaalt, dan treedt hij direct in verzuim. Daarnaast is de Klant buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Voor Consumenten geldt dat de incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor Ondernemers geldt dat de incassokosten worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande hoofdsom met een minimum van €75 euro. Als er sprake is van faillissement, beslag, surseance van betaling, de start van een traject in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of overlijden aan de zijde van de Klant, dan zijn de vorderingen van Imago Dei Counseling op de Klant direct opeisbaar.

 

10.  Beëindiging van de overeenkomst

Als een partij ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, nadat door de andere partij uitdrukkelijk hierop is gewezen, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. De overeenkomst kan door elke partij worden ontbonden indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan haar/hem (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend, een onderhands akkoord met schuldeisers wordt bereikt of een beroep wordt gedaan op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

 

11.  Intellectueel eigendom

Op alle door Imago Dei Counseling ontwikkelde documenten en lesmateriaal voor rust auteursrecht. Het is de Klant niet toegestaan om de documenten en het lesmateriaal te verkopen aan derden. Het verstrekte lesmateriaal is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Bij elke inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht maakt Imago Dei Counseling aanspraak op schadevergoeding voor zover Klant op de hoogte is van de inbreuk en deze niet ongedaan heeft gemaakt.

 

12.  Geheimhouding

Imago Dei Counseling is verplicht om de vertrouwelijke informatie van de Klant geheim te houden. Gegevens kunnen alleen met een derde worden gedeeld als de Klant nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. De geheimhouding geldt niet voor zover Imago Dei Counseling een informatieplicht heeft op grond van de wet. Imago Dei Counseling heeft het recht om de casuïstiek van een dossier te gebruiken voor het schrijven van blogs, content voor social media of ander soort schrijfwerken. Daarbij waarborgt zij de geheimhoudingsplicht door geanonimiseerde gegevens te gebruiken.  

 

13.  Aansprakelijkheid

Imago Dei Counseling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met de door haar verrichte diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Imago Dei Counseling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde te behalen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste volledige gegevens. Imago Dei Counseling is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van de Klant. Imago Dei Counseling is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen van de Klant. De aansprakelijkheid van Imago Dei Counseling is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. De aansprakelijkheid van Imago Dei Counseling voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Klant vrijwaart Imago Dei Counseling tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen. Imago Dei Counseling heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Klant ongedaan te maken, waarbij Klant haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Alle rechtsvorderingen moeten binnen één (1) jaar gerekend vanaf de datum van het beëindigen van de overeenkomst of het voltooien van de afgesproken werkzaamheden worden ingediend bij Imago Dei Counseling, anders vervalt de vordering.

 

14.  Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met de Klant wordt aan Imago Dei Counseling toestemming verleend voor (automatische) verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Imago Dei Counseling uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten. De Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring van Imago Dei Counseling.

 

15.  Overmacht

Als er sprake is van overmacht zal Imago Dei Counseling dat zo snel als mogelijk aan de Klant doorgeven en heeft Imago Dei Counseling het recht om de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder andere sprake wanneer een of meerdere van deze gebeurtenissen plaatsvindt: internet- en stroomstoring, storing in het mailverkeer, computervredebreuk of hacker attack, overheidsmaatregelen, diefstal, brand, bedrijfsstoring, ziekte, ongevallen, terrorisme, epidemieën, pandemieën, oorlogssituaties, weersinvloeden, natuurrampen of persoonlijke familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens Imago Dei Counseling werkt. Als de Opdracht gedurende drie (3) maanden niet kan worden uitgevoerd, dan mogen beide partijen de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In dat geval is Klant verplicht om van Imago Dei Counseling het uitgevoerde gedeelte van de Opdracht af te nemen en voor dat gedeelte te betalen.

 

16.  Klachten

Klachten kunnen schriftelijk of mondeling bekend worden gemaakt aan Imago Dei Counseling, als gevolg waarvan er naar een oplossing wordt gezocht. Daarnaast is Imago Dei Counseling aangesloten bij Centrum Pastorale Counseling. Afhankelijk van de aard van de diensten worden klachten via deze weg behandeld.

 

17.  Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Imago Dei Counseling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit overeenkomsten tussen de Klant en Imago Dei Counseling, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Imago Dei Counseling. Imago Dei Counseling en de Klant kunnen ook kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

BIJZONDERE VOORWAARDEN

 

1.     Definities

In deze bijzondere voorwaarden wordt, naast hetgeen in de algemene voorwaarden als afkorting wordt gebruikt, verstaan onder:

Fysieke bijeenkomst: Een bijeenkomst die op een fysieke locatie wordt georganiseerd;

Online bijeenkomst: Een bijeenkomst die via een online platform worden georganiseerd;

Coaching: Begeleiding van een Deelnemer naar een persoonlijk of zakelijk doel door middel van meerdere geplande sessies;

1-op-1 coaching en counseling: Individuele counseling en coaching sessies en gesprekken;

Groepscoaching: coaching sessies en gesprekken met meer dan één deelnemer;

Workshop / Training: Een georganiseerde (online) bijeenkomst gericht op kennisoverdracht en mogelijk met gebruik van lesmateriaal die door een Deelnemer kan worden bijgewoond met een geldig (digitaal) Toegangsbewijs.

Event: Een georganiseerde (online) bijeenkomst die geen training of workshop is door een Deelnemer kan worden bijgewoond met een geldig (digitaal) Toegangsbewijs.

Deelnemer: degene die deelneemt aan een event, coaching of een workshop georganiseerd door Imago Dei Counseling;

Annuleren: Het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst, dan wel het afzeggen van een geplande afspraak door een Deelnemer;

Toegangsbewijs: Een door Imago Dei Counseling en/of een door Imago Dei Counseling ingeschakelde officiële verkooporganisatie aan Deelnemer geleverd fysiek en/of digitaal document, ticket of barcode, dat recht geeft op toegang tot een workshop of training.

 

2.     Inhoud bijzondere voorwaarden

De bijzondere voorwaarden zijn opgedeeld in 5 delen:

   Deel 1: Events
   Deel 2: Workshops en trainingen
   Deel 3: Coaching
   Deel 4: Inhuren voor opdrachten
   Deel 5: Verkoop van producten

 

DEEL 1: EVENTS

 

3.     Toegangsbewijzen voor events

Deelnemer kan alleen toegang krijgen tot een Event met een geldig Toegangsbewijs. Gekochte Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Imago Dei Counseling. Uitsluitend Toegangsbewijzen zijn alleen geldig als die zijn aangeschaft bij Imago Dei Counseling of een door Imago Dei Counseling ingeschakelde of erkende ticketshop. Deelnemer is zich ervan bewust dat een Toegangsbewijs voor een Event van Imago Dei Counseling niet kan worden geretourneerd of geruild. Het is Deelnemer toegestaan om een Toegangsbewijs te verkopen aan een derde.

 

4.     Verplichtingen voor deelnemers aan events

De Deelnemer zal zich moeten houden aan de huisregels en de aanwijzingen van Imago Dei Counseling  en andere bevoegde partijen. Deelnemer betreedt alleen de toegestane ruimtes die door Imago Dei Counseling zijn aangewezen.Het is Deelnemer niet toegestaan om andere deelnemers en aanwezig personeel tijdens het Event lastig te vallen, te hinderen en/of agressief te benaderen. Het is Deelnemer verboden om beeldopnames te maken voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik, tenzij anders is overeengekomen tussen Imago Dei Counseling en Deelnemer. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is toestemming van hen nodig om het beeldmateriaal te publiceren. Als een Deelnemer een bepaling uit deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden niet naleeft of een bijzondere situatie zich voordoet, dan kan Imago Dei Counseling het Toegangsbewijs verklaren en/of Deelnemer de toegang tot het Event te ontzeggen en/of Deelnemer te verwijderen van het Event. Deelnemer heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding, compensatie en/of terugbetaling van entreegelden.

 

5.     Aansprakelijkheid

Imago Dei Counseling is slechts aansprakelijk voor schade van Deelnemer die het gevolg is van een aan Imago Dei Counseling  toerekenbare tekortkoming. De totale aansprakelijkheid van Imago Dei Counseling  is altijd beperkt tot de vergoeding van de directe schade van Deelnemer. Aansprakelijkheid van Imago Dei Counseling is altijd beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Imago Dei Counseling zal worden uitgekeerd. Imago Dei Counseling is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Deelnemer gedurende een Event. In geval door Deelnemer schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een Event, is Deelnemer gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

 

6.     Overmacht / wijziging datum event

De starttijd of tijdschema die op het Toegangsbewijs staat, is onder voorbehoud. Imago Dei Counseling streeft ernaar dat het Event zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd. Imago Dei Counseling  aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor afwijkingen daarin en voor enige schade die hierdoor wordt veroorzaakt voor Deelnemer. Ingeval van overmacht (zie artikel 15 algemene voorwaarden), heeft Imago Dei Counseling  het recht om het Event te verplaatsen naar een andere datum of af te gelasten. Indien Imago Dei Counseling het Event verplaatst naar een andere datum, dan is het Toegangsbewijs geldig voor die andere (nieuwe) datum. Als Deelnemer het Event op de nieuwe datum niet kan of wil bezoeken, dan is artikel 15 van de algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

 

DEEL 2: WORKSHOPS EN TRAININGEN

 
 

7.     Algemene bepalingen voor workshops en trainingen

Imago Dei Counseling is gerechtigd de inhoud van een workshop/training uit te breiden, te beperken of aan te passen. Als een bijzondere omstandigheid zich voordoet, heeft Imago Dei Counseling het recht om deelname aan een workshop/training te weigeren of beëindigen. In geval van uitsluiting van de workshop/training blijft de betalingsplicht van de Deelnemer bestaan. Het is Deelnemer verboden om beeldopnames te maken voor andere doeleinden dan voor persoonlijk gebruik, tenzij anders is overeengekomen tussen Imago Dei Counseling en Deelnemer. Wanneer andere deelnemers op dit beeldmateriaal staan, is toestemming van hen nodig om het beeldmateriaal te publiceren. Beeldmateriaal waarin delen van de inhoud van de workshop/training zichtbaar zijn, mogen enkel in beperkte mate en met naamsvermelding van Imago Dei Counseling worden gedeeld. Imago Dei Counseling kan tijdens een bijeenkomsten foto-, film- en/of geluidsopnamen voor opleidings- en/of promotiedoeleinden. Op deze beelden kunnen Deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Imago Dei Counseling heeft het recht deze beelden te gebruiken voor bijvoorbeeld marketing- en promotiedoeleinden.

 

8.     Wijziging datum en/of locatie fysieke workshop/training

In geval van onvoorziene omstandigheden heeft Imago Dei Counseling de mogelijkheid een workshop/training te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van overmacht (zie artikel 12 Algemene voorwaarden), te weinig aanmeldingen en het ontbreken van of gebreken aan materialen die voor een behoorlijke uitvoering van de workshop/training noodzakelijk zijn. Imago Dei Counseling maakt een wijziging zoals in de voorgaande zin bedoeld zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Deelnemer. In geval dat een Deelnemer niet aanwezig kan zijn bij de workshop/training op de nieuwe vastgestelde datum, biedt Imago Dei Counseling de Deelnemer de mogelijkheid een andere dienst van Imago Dei Counseling te bestellen.

 

9.     Afwezigheid  Deelnemer bij workshop/training

Indien een Deelnemer wegens een overmachtssituatie afwezig is tijdens een workshop/training, dan krijgt de Deelnemer een voucher. Met de voucher is het mogelijk om een andere dienst van Imago Dei Counseling te bestellen met dezelfde aanschafwaarde. Als de voucher binnen 12 maanden na afgifte nog niet is gebruikt, vervalt het recht op de voucher. Imago Dei Counseling kan informatie van de Deelnemer opvragen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake was van een overmachtssituatie.

 

10.  Annuleren online workshop/training voor Consumenten

Als een Consument een online workshop/training aanschaft, dient hij tijdens het bestelproces nadrukkelijk te verklaren dat hij afstand doet van het recht van ontbinding, omdat er sprake is van digitale inhoud in de zin van artikel 6:230p sub g BW. De digitale inhoud wordt direct geleverd, omdat de Consument na betaling direct toegang krijgt tot het online materiaal waardoor de ‘verzegeling’ wordt verbroken en de dienst direct wordt geleverd.

 

11.  Annuleringsvoorwaarden fysieke workshop/training

Als een Consument een fysieke workshop/training aanschaft, kan hij de dienst op ieder moment annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

   a) Annulering 3 weken tot 1 week vóór de aanvang van de workshop: 50 % van de workshopprijs)

   b) Annulering 1 week vóór de aanvang van de workshop: 100% van de workshopprijs

Imago Dei Counseling brengt annuleringskosten in rekening vanwege tijd die is besteed aan administratie, gemiste winst vanwege een gereserveerde plek die niet meer kan worden gevuld en de kosten die zij heeft moeten maken ter voorbereiding van de locatie van de workshop/training.

 

DEEL 3: COACHING

 

12.  1-op-1 coaching

Dit artikel dient als een uitgebreide toelichting op de inhoud van de ‘1:1 Coaching’ van Imago Dei Counseling. Onder 1:1 coaching wordt verstaan de persoonlijke begeleiding en coaching van Klant, niet zijnde in groepsverband. De informatie over de duur, het aantal sessies en overige huisregels zal gelijke tijd met het aanbod door Imago Dei Counseling aan Klant worden overhandigd. De door Imago Dei Counseling verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. Imago Dei Counseling is buiten de counselingsessies beschikbaar voor vragen via Apollo, dit zal zij wekelijks beantwoorden.

De counseling vindt online plaats via Zoom, Teams, of fysiek op locatie.

De inhoud van de door Imago Dei Counseling aangeboden counseling en de gedurende de counseling en coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Imago Dei Counseling de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De co

counseling en coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Klant.

Klant zal Imago Dei Counseling schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.

Eén op één coaching gesprekken die onderdeel zijn van een online groepsprogramma dienen minimaal 24 uur van tevoren per e-mail te worden afgezegd waarna er een nieuwe afspraak kan worden ingepland. Een nieuwe c.q. vervangende afspraak dient altijd binnen de duur van het programma te worden ingepland. Duurt een programma bijvoorbeeld 12 maanden, dan dient de afspraak binnen deze 12 maanden worden ingehaald. Imago Dei Counseling kan in verband met het afzeggen van een afspraak door Klant niet garanderen dat de afspraak op een ander moment ingehaald kan worden. Als dit niet mogelijk is, kan een coaching gesprek komen te vervallen. Dit betekent echter niet dat Klant recht heeft op restitutie van (een deel van) de prijs van de desbetreffende Dienst. Het is de ver

verantwoordelijkheid van de Klant om gebruik te maken van het coaching gesprek.

Indien Klant niet tevreden is over de dienstverlening of coaching van Imago Dei Counseling dient Klant dit tijdig via een officiële in gebreke stelling aan Imago Dei Counseling te mailen. Imago Dei Counseling heeft 14 dagen de tijd om hierop inhoudelijk te reageren en eventuele wanprestatie te herstellen. De schriftelijke ingebreke stelling moet gedetailleerd omschrijven waar Imago Dei Counseling volgens Klant tekortschiet en Klant dient samen met Imago Dei Counseling te overleggen hoe zij tot een oplossing kunnen komen.

De Deelnemer kan tot 48 uur voor aanvang van de sessie kosteloos annuleren. Indien een sessie wordt geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van de sessie, wordt het afgesproken uurtarief éénmaal in rekening gebracht. De Deelnemer kan slechts kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de sessie wanneer er sprake is van een zwaarwichtige reden zoals: een overlijden van een bloedverwant in de eerste of tweede graad, een ernstig ongeval met letsel of ernstige gezondheidsklachten. Imago Dei Counseling heeft het recht om ondersteunende bewijsmiddelen van de Deelnemer te verlangen om de zwaarwichtigheid van de reden van annulering te kunnen beoordelen.

 

13.  Groepscoaching/ mentorprogramma

Dit artikel dient als een uitgebreide toelichting op de inhoud van het digitaal product ‘Groepscoaching/ mentorprogramma’ van Imago Dei Counseling.

Onder de Groepscoaching/ mentorprogramma wordt verstaan een jaar lang maandelijks toegang tot het onlineprogramma ‘leven vanuit je identiteit’. Per maand worden er 2 onlinebijeenkomsten gehouden, waarbij de klant de gelegenheid krijgt tot het stellen van vragen. Vier keer per jaar is er ook een masterclass met een extern deskundige. Daarnaast krijgt Klant ook toegang tot een online community waar Klanten sparren met andere deelnemers.

Voor deelname aan het Groepscoaching/ mentorprogramma is onder geen omstandigheid restitutie van geld mogelijk. Tussentijdse opzegging van het mentorprogramma is daarom niet mogelijk. De enkele reden dat Klant geen gebruik maakt van de inhoud van het mentorprogramma geeft Klant geen recht op restitutie van het betaalde bedrag. Ook periodieke afschrijvingen zullen voortgezet worden en betaald moeten worden.

Klant, zijnde consument die akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden ziet automatisch af van hun recht tot Herroeping. Gezien de deelname aan het Groepscoaching/ mentorprogramma directe toegang tot digitale producten betreft, is restitutie niet mogelijk.

Klant, zijnde bedrijven hebben geen mogelijkheid tot tussentijdse opzegging en daarom ook geen recht op restitutie na afname van het Groepscoaching/ mentorprogramma. Gezien de deelname aan het Groepscoaching/ mentorprogramma directe toegang tot digitale producten betreft. De Groepscoaching/ mentorprogramma wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar. Het mentorprogramma wordt niet automatisch verlengd en loopt na een jaar af. Na afloop van de Groepscoaching/ mentorprogramma wordt er door Imago Dei Counseling per e-mail aan Klant een nieuw aanbod gedaan. Klant wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer de Groepscoaching/ mentorprogramma precies afloopt.

Op dit moment maakt Imago Dei Counseling gebruik van het platform van derden als Facebook en Zoom voor het Groepscoaching/ mentorprogramma. In de toekomst zal de leeromgeving worden verplaatst naar een eigen platform in beheer van Imago Dei Counseling. Wanneer dit plaatsvindt zal Imago Dei Counseling dit tijdig schriftelijk aangeven aan Klant. Imago Dei Counseling zal klanten met een Groepscoaching/ mentorprogramma via de e-mail op de hoogte brengen van ingrijpende wijzigingen in het aanbod.

Wijzigingen die de inhoud van een lopend membership ingrijpend veranderen dienen schriftelijk aan Klant worden doorgegeven. Klant moet hierin de gelegenheid gesteld worden het nieuwe aanbod te accepteren of te weigeren.

 

DEEL 4: INHUREN VOOR OPDRACHTEN

 

14.  Opdrachtbevestiging

Als de Klant een Opdracht geeft aan Imago Dei Counseling wordt de inhoud van de opdracht nauwkeurig beschreven in een offerte of opdrachtbevestiging. Als de Klant akkoord gaat met inhoud van de offerte of opdrachtbevestiging, zal Imago Dei Counseling zich inspannen om de Opdracht uit te voeren. Imago Dei Counseling zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 

15.  Annuleren opdracht

Indien de Klant een dienst van Imago Dei Counseling vroegtijdig annuleert, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

   a) Annulering 3 weken tot 1 week vóór de aanvang van de opdracht: 50 % van de opdracht

   b) Annulering 1 week vóór de aanvang van de opdracht 100% van de opdracht

De annuleringskosten dienen ter vergoeding van de schade die Imago Dei Counseling lijdt wegens de uren die hij heeft besteed aan de voorbereiding van de opdracht en de winstderving wegens het feit dat Imago Dei Counseling geen nieuwe opdrachten heeft kunnen aannemen in die periode. De Klant kan de opdracht alleen schriftelijk annuleren.

 

DEEL 5: VERKOOP VAN PRODUCTEN

 

16.  Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Imago Dei Counseling kenbaar heeft gemaakt. Imago Dei Counseling zal een bestelling zo snel als mogelijk uitvoeren. Als bestelling vertraagd is of niet kan worden geleverd, zal Imago Dei Counseling de Klant binnen 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst op de hoogte brengen. In geval dat de bestelling niet kan worden geleverd, mag de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd aan de Klant.

 

17.  Herroepingsrecht voor Consumenten

Een Consument die een product besteld kan de overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de Consument of een persoon die door hem is aangewezen het (laatste) product heeft ontvangen. De Consument zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product. Voor het gebruik van het heroeppingsrecht, kan de Consument gebruikmaken van het herroepingsformulier in Bijlage A bij deze voorwaarden. Imago Dei Counseling zal ontvangstbevestiging sturen als zij de herroepingsmelding heeft ontvangen. De Consument zal het product zo snel mogelijk, binnen 14 dagen, na de melding moeten verzenden naar Imago Dei Counseling. De Consument zal zelf de verzendkosten moeten betalen. Binnen 14 dagen na ontvangst van het product zal Imago Dei Counseling de betaling van de Consument terugstorten.

 

18.  Annuleren van de bestelling 

Imago Dei Counseling heeft het recht de bestelling te annuleren, indien:

   a) het aanbod niet meer beschikbaar is;

   b) de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of;

   c) in geval van overmacht zoals beschreven in artikel 15 van de algemene voorwaarden.

 

19.  Overige digitale producten

Dit artikel dient als een uitgebreide toelichting op de inhoud van alle overige digitale producten van Imago Dei Counseling. Onder overige digitale producten wordt onder andere gedoeld op, maar niet beperkt tot, masterclasses, (mini-)cursussen en audiocursussen.

Klant heeft toegang tot de door Klant aangeschafte digitale producten zoals Imago Dei Counseling bestaat. De informatie over de duur, toegang tot de producten en overige huisregels zal gelijke tijd met het aanbod door Imago Dei Counseling aan Klant worden overhandigd. Klant ontvangt na betaling een e-mail met de benodigde gegevens die toegang verschaffen tot het gekochte digitale product.

Indien Klant tegen technische storingen aanloopt of om andere redenen de toegang tot het product niet mogelijk is dient Klant een e-mail te sturen naar Imago Dei Counseling. Het voordoen van een technische storing geeft Klant geen mogelijkheid om restitutie te ontvangen voor het aangeschafte digitale product. Imago Dei Counseling zal zorgdragen dit zo spoedig mogelijk te verhelpen en Klant toegang verlenen tot het product.

Klant heeft bij aankoop van het digitale product reeds afstand gedaan van het recht tot ontbinding, gezien het een digitaal product betreft. Mocht er toch een gedeeltelijke ontbinding plaatsvinden dan laat de overeenkomst de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Imago Dei Counseling ten tijde van de ontbinding al werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding naar rato te voldoen. Voortijdse beëindiging is niet mogelijk. Maar ingeval er toch een rechtsgeldige voortijdige beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Imago Dei Counseling tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Imago Dei Counseling is hierbij leidend.

Restitutie van de gekochte digitale producten is niet mogelijk. Bij aankoop van de producten is Klant akkoord gegaan met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

 

BIJLAGE A: Herroepingsformulier

 

Toelichting voor gebruik

Wettelijk heb je een herroepingsrecht: binnen een termijn van 14 dagen mag je bestelde artikelen retourneren. Deze termijn gaat in op het moment dat alle artikelen uit de bestelling geleverd zijn. Met het onderstaande modelformulier kun je aangeven dat je gebruik maakt van je herroepingsrecht. Het invullen van dit formulier is niet noodzakelijk om gebruik te maken van je herroepingsrecht. Het retourneren van de artikelen met alleen een (kopie van) de factuur kan ook.

De verzendkosten voor retourneren zijn voor de rekening van de consument.

Retourneren aan:

Imago Dei Counseling
Pastoor Roozenlaan 4
1187 AN Amstelveen

E-mail: info@imagodeicounseling.nl

Ik deel Imago Dei Counseling hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het/de volgende artikel(en) met de volgende artikelnummer(s) herroep:

Artikelnummer(s):

Ordernummer:

Besteld op:

Reden: (niet verplicht
 

Naam consument:

Handtekening:

 

Stuur het ingevulde herroepingsformulier naar bovenstaande adres gegevens. Je kunt het formulier ook inscannen en via e-mail als bijlage versturen naar het volgende adres: info@imagodeicounseling.nl. Wanneer wij de retourzending hebben ontvangen versturen wij een ontvangstbevestiging.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× .